Zespół psychologiczno-pedagogiczny

Psycholog, pedagog

szkola - psychologGodziny pracy w roku szkolnym 2023/2024

Informacje ogólne

Pracownicy zespołu psychologiczno-pedagogicznego zapraszają w godzinach swojej pracy

 • uczniów
 • rodziców
 • nauczycieli

Udzielamy pomocy w problemach osobistych, kryzysach rodzinnych, trudnościach wychowawczych i szkolnych.
Zapraszamy do korzystania z pomocy psychologów i pedagogów za pośrednictwem szkolnego „e-maila zaufania” 
help@zso5.gliwice.pl

Zadania pedagoga i psychologa

Do zadań pedagoga i psychologa należy:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

 3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

  b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

Katarzyna Bryłka – pedagog

Anna Kielisz – psycholog

Anna Rojek – pedagog specjalny

 

 

Skip to content