Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności stron www.zso5.gliwice.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zso5.gliwice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej admin@zso5.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 232 25 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

ZSO nr 5 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, ZSO nr 5 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy ZSO nr 5 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Armii Krajowej

budynek przy ulicy Sikornik 34

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  • wejście do budynku od alei Sikornik na poziomie terenu, bez barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  • sekretariat szkoły w dogodnym miejscu, tuż po wejściu na teren budynku szkoły.
 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  • budynek szkoły podzielony jest na dwa segmenty A i B, składające się z 4 kondygnacji. Na poziomie parteru dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Segment B jest wyposażony w windę umożliwiającą wjazd na wszystkie kondygnacje i dotarcie do wszystkich pomieszczeń. Segment A nie posiada windy.
 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  • szkoła nie dysponuje platformami, pętlami indukcyjnymi i informacjami głosowymi
  • zastosowano pochylnię dla wózków na terenie dziedzińca szkolnego.
  • informację o rozkładzie pomieszczeń w budynku można uzyskać u pracownika na portierni znajdującej się przy wejściu głównym.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  • przed budynkiem od strony południowej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych bez progów, schodów na tym samym poziomie w pobliżu wejścia do szkoły.
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  • osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzy dniowym wyprzedzeniem w celu rezerwacji wizyty.

 

budynek przy ulicy Cyraneczki 3

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  • wejście do budynku od alei Sikornik z pochylnia dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  • budynek przedszkola składa się z 3 kondygnacji. Na poziomie parteru dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Kondygnacje powyżej parteru nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  • brak platform, pętli indukcyjnych i informacji głosowych
  • zastosowano pochylnię dla wózków przed głównym wejściem do budynku przedszkola.
  • informację o rozkładzie pomieszczeń w budynku można uzyskać u pracownika przedszkola.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  • przed budynkiem brak miejsc parkingowych.
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  • osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzy dniowym wyprzedzeniem w celu rezerwacji wizyty.
Skip to content