Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności stron www.zso5.bip.gliwice.eu

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://zso5.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
• zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci, skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Dostępność strony:
• Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w nowej karcie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
• Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
• Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-14

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej admin@zso5.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 232 25 01. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

ZSO nr 5 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż
w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, ZSO nr 5 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu
do informacji.

W przypadku, gdy ZSO nr 5 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content